Prawa dzieci

W swojej misji (PDF) grupa Fröbel deklaruje, iż jej priorytetami są  prawa dzieci oraz tworzenie dla nich szansy rozwoju. Prawa te odgrywają kluczową rolę w podejściu pedagogicznym i w jego realizacji przez naszą kadrę pedagogiczną we wszystkich placówkach grupy Fröbel. Przestrzeganie praw dzieci wyraża się w codziennej pracy pedagogicznej poprzez trzy zasady, którymi kierują się nasi wychowawcy: zasada więzi, zasada indywidualnego podejścia i zasada partycypacji. W oparciu o te zasady stymulowane i wspierane są kompleksowe, zindywidualizowane procesy edukacyjne każdego dziecka.

Zasada więzi

Dzięki wrażliwości i otwartości emocjonalnej naszej kadry pedagogicznej wspieramy nawiązywanie przez dziecko więzi społecznych, będące istotnym elementem w procesie indywidualnej edukacji. Ponadto w naszych żłobkach, przedszkolach i świetlicach dzieci otrzymują możliwość doświadczenia siebie we wspólnocie społecznej, która różni się od życia w rodzinie. Dziecko spotyka inne dzieci, z którymi omawia pomysły na zabawę, zawiera przyjaźnie, rozmawia na różne tematy, ale także rozwiązuje konflikty. Wszystko to wspiera rozwój osobowości dziecka i jego kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Zasada indywidualnego podejścia

Poprzez obserwację dziecka wychowawcy mogą dostrzec jego indywidualne zainteresowania i zdolności, a następnie odpowiednio uwzględniać je w codziennych zajęciach. W myśl zasady indywidualnego podejścia w pracy pedagogicznej dzieci mogą wybierać propozycje programowe, korzystać samodzielnie z materiałów oraz decydować o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w zaplanowanej danego dnia aktywności grupowej.

Zasada partycypacji

Otrzymując w różnych sytuacjach sposobność autonomicznego działania i współdecydowania dziecko czuje, iż jest poważnie traktowane. Staje się małym ekspertem własnego dziecięcego świata. Postawa uczestnicząca rozwija w dziecku wiarę we własne siły i pozwala mu poznać siebie, a także uczy poszanowania dobra i dążeń innych osób. 

Kadra pedagogiczna w placówkach Fröbel

Dzięki tym zasadom rozpoczynając pracę z dzieckiem w placówkach grupy Fröbel dostosowujemy ją do tego etapu rozwoju, w którym dane dziecko się znajduje i stymulujemy je w jego indywidualnym procesie edukacyjnym. Rolą naszych wychowawców jest bycie towarzyszami, partnerami do rozmowy, obserwatorami, uczniami, osobami zapewniającymi bezpieczeństwo, zadającymi pytania i wspierającymi dziecko. Dostrzegają oni potrzeby, pragnienia i zainteresowania dzieci i ich rodzin i dostosowują do nich codzienny plan dnia w placówce.